Error loading MacroEngine script (file: metatitel.cshtml)

Privacy statement

1. Algemeen

Turnhout Tigers hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Turnhout Tigers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Turnhout Tigers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het e-mailadres van het clubsecretariaat: secretaris@turnhouttigers.be.

 

1.1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Turnhout Tigers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Turnhout Tigers (uitvoering overeenkomst);
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 • Publicitaire redenen

1.2. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto; e-mail ouders/voogd, telefoonnummer ouders/voogd
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer; Rijksregisternummer;
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
 • Financieel: rekeningnummer
 • Sport gerelateerd: medische info
 • Publieke spelers info: nationaliteit, speelt sinds, favoriete club, speler, hobby’s, favoriete film, eten, website, boek, computerspel, muziek 
 • Publiciteit op de website en sociale media (hieronder vermeld): Gerichte foto's, sfeerfoto's en filmbeelden op wedstrijden en toernooien georganiseerd door Turnhout Tigers of waar Turnhout Tigers aan deelneemt.
 • Publiciteit op de website en sociale media (hieronder vermeld): Gerichte foto's, sfeerfoto's en filmbeelden op evenementen georganiseerd door Turnhout Tigers: Familieavond, Turnhout Tiger Day, Stadsparkfeesten, VK de Jantjes, eveneens andere evenementen waarbij Turnhout Tigers instaat voor de organisatie en uitnodiging.

1.3.  Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke(n) ledenadministratie van onze vereniging.

1.4. Waar worden je gegevens bewaard

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • Bestuur Turnhout Tigers: je persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan  het bestuur van Turnhout TIgers. Zij zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van je gegevens zoals hieronder vermeld.
 • Evenementen Comité: je persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan de personen van het Evenementen Comité. Zij ontvangen enkel de gegevens nodig voor de organisatie van de activiteiten waar je je voor hebt aangemeld. Zij zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van je gegevens zoals hieronder vermeld.
 • Website en member area: je gegevens kunnen worden bewaard op de servers van hosting firma Fifth Circle gcv. Gegevens die via de website of via e-mail doorgegeven worden, worden ook bewaard op de servers van Fifth Circle gcv.
 • Sportfederatie & verzekering: Je gegevens kunnen doorgestuurd worden naar de sportfederatie RBIHF, Sportievak en de verzekering Arena.
 • Nieuwsbrief: Mailchimp.com zorgt voor het versturen van de nieuwsbrief en bewaart hiervoor je naam en e-mailadres.
 • Sociale media: Je naam, foto en filmbeelden kunnen worden bewaard op de websites van Facebook, Instagram, Twitter en Youtube.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bijv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

1.5. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6.  Bewaartermijn

Turnhout Tigers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Identificatiegegevens:  < 5 jaar
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: < 5 jaar
 • Persoonlijke kenmerken: < 5 jaar
 • Financieel: < 10 jaar
 • Sport gerelateerd: < 2 jaar
 • Publieke spelers info: < 2 jaar
 • Publiciteit op facebook, Instagram, Twitter, Youtube: < 10 jaar

Je hebt hierbij steeds het recht om je gegevens te laten wissen voor zover dit wettelijk mogelijk is.

1.7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Turnhout Tigers van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

2. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Turnhout Tigers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Technische cookies

Turnhout Tigers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Analytische cookies

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van Turnhout Tigers. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

3. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

4. Wijziging privacyverklaring

Turnhout Tigers kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018.

5. Contactgegevens

Turnhout Tigers vzw

Everdongenlaan 23

2300 Turnhout

info@turnhouttigers.be

BE ​0​​421.918.821

Error loading MacroEngine script (file: banner.cshtml)
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Sponsors
Error loading MacroEngine script (file: banner.cshtml) Error loading MacroEngine script (file: banner.cshtml)