Huishoudelijk reglement Turnhout Tigers

25/05/2018

Kleedkamers

 • Vanaf U12 worden spelers verondersteld zichzelf te kunnen aankleden (inclusief schaatsen binden). Ouders zijn bijgevolg niet nodig maar ook niet gewenst in de kleedkamer.
 • Kleedkamers moeten steeds proper achtergelaten worden, zowel door eigen team als bezoekers. Afval wordt in de daarvoor bestemde vuilbak gedeponeerd.
 • Bij vuil achterlaten, zal een verantwoordelijke een vaststelling komen doen en zal de kleedkamer de volgende keer niet of na betaling van een poetsboete beschikbaar zijn. Betreed dus geen vuile kleedkamer maar laat het vorige team z’n rommel opkuisen of waarschuw de verantwoordelijke of ruim zelf op.
 • Aanwezigheid van ouders of begeleiders in de kleedkamer is beperkt tot één helper bij het aankleden en is toegelaten tot en met U10.
 • Nadat de speler is aangekleed verzoeken wij de begeleiders de kleedkamer te verlaten.

 Trainingen

 • Alle spelers dienen in volledige uitrusting te trainen.
 • Bij afwezigheid op training of wedstrijd loopt speler het risico om geschorst te kunnen worden voor trainingen of wedstrijden.
 • Alle aanwijzingen van de trainer dienen strikt opgevolgd te worden.
 • De doelen en pucks worden door de trainer aangeduide spelers onmiddellijk van het ijs gehaald.
 • Zolang de ijsmachine zich op het ijs bevindt, mag er niemand op het ijs.
 • Tijdens de trainingen is het niet toegestaan aan de speler om zonder toestemming van de coach/trainer naar de kleedkamer te gaan.
 • Geen commentaar/aanwijzingen van ouders, zeker geen ouders in spelersbanken of op het ijs.
 • Ouders zijn welkom om naar de training te kijken vanaf de cafetaria, geen publiek in, tussen en achter de spelersbanken, geen publiek achter het doel of naast de ijsbaan om voor afleiding te zorgen.
 • Indien een speler door omstandigheden niet op de training kan zijn, laat deze dit tijdig weten aan coach/teammanager zodat de voor te bereiden trainingen kunnen worden aangepast aan het aantal aanwezige spelers.
 • Bij een ongeval op de training dient onmiddellijk de trainer op de hoogte gebracht te worden.
 • Na iedere training is men verplicht zijn uitrusting te verzorgen.
 • Spelers die niet in orde zijn met de betaling van het lidgeld en/of de inschrijving bij KBIJF worden niet toegelaten tot de trainingen.

Wedstrijden

 • Wedstrijden worden gespeeld in Turnhout Tigers truitjes.
 • Spelers dienen hun aan- of afwezigheid op de wedstrijden te bevestigen via de e-mail die ze voor de wedstrijd toegezonden krijgen. Indien er niet bevestigd wordt, kan de deelname tot de wedstrijd geweigerd worden.
 • Spelers zijn minimaal 1 uur voor de wedstrijd aanwezig op de schaatsbaan. Indien belet voor een wedstrijd wordt de team manager/coach tijdig op de hoogte gebracht.
 • Elke wedstrijd wordt voorafgegaan door een opwarming begeleid door de coach.
 • Zolang de ijsmachine zich op het ijs bevindt, mag er niemand op het ijs.
 • Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan aan de speler om zonder toestemming van de coach/trainer naar de kleedkamer te gaan.
 • Een speler dient zich steeds neer te leggen bij een beslissing van de scheidsrechter.
 • Tijdens de rustperiodes zijn geen andere mensen toegelaten in de kleedkamer dan de spelers en teambegeleiding.
 • Ouders zijn uiteraard welkom om naar de wedstrijd te kijken. Onder geen enkele omstandigheid worden ouders getolereerd in de spelersbank of op het ijs. Wij vragen ook om respectvol met elkaar om te gaan, als er opmerkingen of vragen zijn, kan dit eventueel na de wedstrijd.
 • Spelers die voortijdig de bank of het ijs op eigen initiatief (of op bevel van een ouder) verlaten, leggen zichzelf automatisch een schorsing op. De zaak wordt verder behandeld door de coach of club.
 • In het algemeen streeft de club naar een sportieve en respectvolle houding van teamleden (coach, team manager en spelers) EN ouders tijdens wedstrijden. Dit ten opzichte van eigen team, de referees en de tegenstrever en zijn entourage. Inbreuken die het imago van Turnhout Tigers beschadigen, zullen door de club gesanctioneerd worden.
 • Spelersboetes opgelegd door de KBIJF zullen doorgerekend worden naar de betrokken speler(s) en of team.
 • Spelers die niet in orde zijn met de betaling van het lidgeld en/of de inschrijving bij RBIHF worden niet toegelaten tot de wedstrijden.

Helpende handen

 • Spelers (of hun ouders indien minderjarig) dienen verplicht per speler 15 uren per seizoen (van 1 augustus - 31 juli) mee te helpen bij clubactiviteiten of bij cafetariadiensten of ander werk op de ijsbaan. De activiteiten en werken die hiervoor in aanmerking komen worden via de website en e-mail medegedeeld aan alle leden.
 • Ben je zelf niet in de mogelijkheid om mee te helpen, dien je zelf voor vervanging te zoeken. Indien een lid niet het vereiste aantal uren volbrengt, zal het lidgeld voor het volgende seizoen verhoogd worden met een toeslag.
 • Voor nieuwe leden die aansluiten tijdens het seizoen zal het aantal uren verrekend worden met het aantal resterende maanden.

IJsbaan en cafetaria

 • In de cafetaria dienen de ijshockeyzakken zorgvuldig aan de kant gezet te worden, zodat men een goede doorgang behoud.
 • In de cafetaria dienen alle spelers zich te houden aan de regels van de ijsbaan.
 • Geen enkele speler mag zich binnen de ijsbaan of op andere ijsbanen handelingen of uitspraken veroorloven welke schadelijk zijn voor de ijssport en / of ijsbaanuitbating in de meest brede zin van het woord. Beslissingen van de ijsbaan directie betreffende wangedrag van clubleden worden automatisch door het bestuur bekrachtigd.
 • Van een speler wordt ernstige tucht en discipline verwacht.
 • De spelers dienen respect op te brengen, voor bestuur, trainers, coachen en alle aangesloten leden, tevens dienen zij te zorgen voor een goede verstandhouding in hun team.
 • Onnodige vervuiling van de ijshal en kleedkamers zullen worden bestraft.
 • Onnodig onbehoorlijk gedrag zal worden bestraft.
 • Het moedwillig vernielen of vervreemden van club- of ijsbaanmaterialen dienen vergoed te worden aan  de eigenaar. Alle veroorzaakte schade zal steeds verhaald worden op de vernieler.
 • Spelers dienen materialen van de club correct te behandelen.
 • In de kleedkamers en de volledige ijsbaan mag er niet gerookt worden.

Privacyverklaring en toestemming verwerking persoonsgegevens

 • Aangesloten leden (of een ouder in geval van minderjarige leden) geven toestemming tot het gebruik van hun gegevens zoals vermeld in de privacy verklaring
 • Aangesloten leden (of een ouder in geval van minderjarige leden) geven toestemming om gerichte foto’s / filmbeelden van vermelde leden te publiceren op de website www.turnhouttigers.be, nieuwsbrieven, Facebook, Instagram, Twitter en Youtube.
 • Bovenstaande toestemmingen zullen jaarlijks bij inschrijving schriftelijk bevestigd worden door het lid (of een ouder in geval van minderjarige leden)

 

 • Er mogen geen drugs gebruikt worden, bij constatatie van verdovende middelen zal de speler onmiddellijk geschorst worden van alle activiteiten. (spelen + trainen) Indien nodig zal hij uit de club gezet worden.
 • Alle situaties waarin dit reglement niet voorziet zullen ter plaatsen worden geregeld door het aanwezige bestuur.

 

Ouders en spelers verbinden zich er toe om deze afspraken te volgen. Bij niet naleving kan de club overgaan tot sancties zoals schorsing of uitsluiting.

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Sponsors